MAVESZ Alapszabály

printer

A L A P S Z A B Á L Y

– a 2015. május 29.-i közgyűlés 6/2015. (V.29.) számú határozatával módosított, egységes szöveg –

A magyar vegyipar jelen Alapszabály mellékletében felsorolt vállalatai attól a szándéktól indíttatva, hogy együttes fellépésükkel elősegítsék a Magyarországon vegyipari tevékenységet folytató vállalkozások fejlődését, érdekeik védelmét és érvényesítését, ezáltal a magyar vegyipar fejlődését, kinyilvánítják elhatározásukat a

MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG

megalakítására.

 

I. Általános rendelkezések

I.1. A Magyar Vegyipari Szövetség (továbbiakban: MAVESZ) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő, elsősorban szakmai-gazdasági érdekképviseletet ellátó országos szervezet.

I.2. A MAVESZ önálló jogi személy, mely a Közgyűlés által megállapított jelen Alapszabályban rögzítettek szerint működik.

I.3. A Szövetség adatai:

Neve:Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ)
Székhelye:1036 Budapest, Lajos u. 74-76.
Működési területe:Magyarország
Címe:1036 Budapest, Lajos u. 74-76.

 

II. A MAVESZ célja és feladata

II.1. A MAVESZ a Magyarországon – a statisztikai rendszer korlátai nélkül értelmezett – vegyipari tevékenységet folytató vállalkozások szakmai érdekeit képviseli, ellátja a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és külföldi fejlesztési, termelési, kereskedelmi és gazdasági folyamatokat, és ezek alapján szakmai információkat nyújt a tagoknak.

II.2. Kezdeményezi, koordinálja, szervezi az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek.

Kiemelt képviseleti funkciók és részterületek:

 • a szakmai érdekek képviselete a jogalkotásban (országgyűlési bizottságok, stb.),
 • szakmai érdekek képviselete hatóságként működő szervezeteknél,
 • ágazati munkáltatói érdekképviselet,
 • a vegyipar nemzetközi szakmai képviselete,
 • a vegyipar általános és a MAVESZ tagvállalatainak speciális érdekeit segítő információs rendszerek működtetése, rendszeresen megjelenő tájékoztatók kiadása, szemináriumok és konferenciák szervezése,
 • a vegyipar környezetvédelmi, biztonsági, és munkaegészségügyi tevékenységének koordinálása és az ehhez kapcsolódó társadalmi megítélés alakítása,
 • a vegyipar általános kereskedelem-politikai érdekeinek képviselete,
 • a vegyipar általános társadalmi megítélésének javítása, kapcsolattartás a tömegkommunikációs szervezetekkel.

A MAVESZ – céljai megvalósítása érdekében – gazdasági tevékenységet is folytathat, mely a KSH Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR) szerint az alábbiakra terjed ki:

 • TESZOR 63.11.11. Adatfeldolgozás
 • TESZOR 63.99.10. Egyéb máshova nem sorolt információs szolgáltatás
 • TESZOR 68.20.12. Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 • TESZOR 70.22.15. Termelésszervezési tanácsadás
 • TESZOR 70.22.30. Egyéb üzletviteli tanácsadás
 • TESZOR 71.12.11. Mérnöki tanácsadás
 • TESZOR 71.12.17. Ipari gyártással kapcsolatos mérnöki szolgáltatás
 • TESZOR 71.20.19. Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés
 • TESZOR 73.12.13. Reklámfelület értékesítése az interneten díjazásért vagy szerződéses alapon
 • TESZOR 73.12.19. Reklámfelület értékesítése egyéb helyen díjazásért vagy szerződéses alapon
 • TESZOR 74.90.13. Környezetvédelmi tanácsadás
 • TESZOR 74.90.19. Egyéb máshova nem sorolt tudományos és műszaki tanácsadás
 • TESZOR 82.11.10. Összetett adminisztratív szolgáltatás
 • TESZOR 85.59.19. Egyéb máshova nem sorolt oktatás

 

III. A MAVESZ tagjai, tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

III.1. A tagok jogállásuk szerint lehetnek:

 • rendes tagok,
 • társult tagok,
 • pártoló tagok,
 • szakszövetségi tagok.

A MAVESZ rendes tagja lehet minden, Magyarországon vegyipari termelő tevékenységet folytató vállalkozás, amely tevékenységét belföldi székhellyel végzi, a MAVESZ Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja és a tagdíj fizetését vállalja.

A MAVESZ társult tagja lehet minden, a vegyiparral kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozás, intézet, egyesület, amely tevékenységét belföldi székhellyel végzi, a MAVESZ Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja és a tagdíj fizetését vállalja.

A MAVESZ pártoló tagja lehet minden vegyiparral kapcsolatos tevékenységet folytató belföldi vagy külföldi székhelyű gazdálkodó szerv, intézet, egyesület, amely egy külön megállapodásban vállal kötelezettséget és ennek alapján kap szolgáltatásokat.

A pártoló tagnak nincs szavazati joga, tisztségre nem választható és nem választhat tisztséget.

A pártoló tag a megállapodás alapján fizetett pártolói hozzájárulással vehet részt. Költségvetési szerv pártoló tag nem lehet.

A MAVESZ szakszövetségi tagja lehet minden belföldi székhelyű, a vegyipar valamely szakágazatában működő szakmai szövetség, amely a MAVESZ Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja.

A tagsági viszony az elnökség által történő elfogadással keletkezik.

III.2. A tagok belépése a MAVESZ-be önkéntes.

III.3. A tagok jogai

 • A tagok jogosultak a MAVESZ tevékenységeiben részt venni.
 • A tagok tagsági jogaikat képviselőik útján gyakorolhatják. Bármely rendes és társult tag választhat és választható tisztségre a bejegyzett képviselője útján.
 • A közgyűlésen a rendes tagokat és a szakszövetségeket egy-egy szavazat, a társult tagokat 0,5 szavazat illeti meg.
 • A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a MAVESZ munkájában.
 • A rendes, társult és szakszövetségi tagok jogosultak:
  • a közgyűlés és az elnökségi ülés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
  •   a MAVESZ tevékenységébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást kérni, beleértve a szakszövetségek szakmai munkáját is,
  • a MAVESZ szolgáltatásait igénybe venni.
 • A rendes és társult tagok jogosultak:
  • megválasztásuk esetén a MAVESZ testületeiben tisztséget viselni,
  • a közgyűlésen tisztségviselők visszahívását kezdeményezni,
  • bármely rendes tag jogosult a Szövetség szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt – a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben – pert indítani.

III.4. A tagok kötelezettségei

A Szövetség tagja köteles

 • a MAVESZ Alapszabályát és határozatait megtartani, az ott meghatározott tagi kötelezettségeket teljesíteni,
 • nem veszélyeztetheti a MAVESZ céljának megvalósítását és a MAVESZ tevékenységét,
 • az Alapszabály IV.2. pontjában meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségnek eleget tenni,
 • a választott tisztségből adódó feladatokat ellátni.

III.5. A tagság megszűnése

 • A tagság megszűnik a MAVESZ megszűnésével, amelyről csak a közgyűlés dönthet.
 • A szakszövetségi tagság megszűnik a jogviszonyt létrehozó szakszövetség megszűnésével, a szakszövetség MAVESZ-ből való kilépésével, vagy kizárásával.
 • A tagság automatikusan megszűnik a tag jogutód nélküli megszűnésekor.
 • A tagság megszűnik kilépéssel. A tagsági jogviszony tag általi megszüntetésének időpontja a tag kilépő nyilatkozatának a beérkezésének dátuma.
 • A tagság megszűnik a MAVESZ általi írásbeli felmondással harmincnapos határidővel, amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabályban rögzített feltételeknek. A felmondásról a MAVESZ közgyűlése dönt.
 • A tagság megszűnhet kizárás útján. A kizárni kívánt tagot a közgyűlés köteles meghallgatni és biztosítani kell számára a védekezés lehetőségét, a kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. Ki lehet zárni azt a tagot, amely a MAVESZ érdekeit veszélyezteti, vagy az Alapszabályt vagy közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten megszegi. A tagok kizárása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A MAVESZ közgyűlése szakszövetségi tag kizárásáról a szakszövetségi közgyűlés előzetes állásfoglalásának megismerése után dönt. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

 

IV. A MAVESZ gazdálkodása

IV.1. A MAVESZ vagyona a tagok által fizetett tagdíjakból és egyéb bevételeiből képződik.

A tagok által a MAVESZ részére fizetendő tagdíj mértéke a rendes közgyűlés által jóváhagyott Tagdíjfizetési Szabályzatban foglaltak alapján kerül meghatározásra, mely az Alapszabály mellékletét képezi.

A tagdíj rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

A tagdíjfizetési kötelezettséget két részletben, tárgyév február 15.-ig és augusztus 15.-ig, belépő tag esetében a tagfelvételtől számított 30 napon belül kell teljesíteni átutalással.

IV.2. A rendes tagok és társult tagok tagdíjának mértékét a közgyűlés határozza meg. A pártoló tagok hozzájárulásának mértékét a tag és az elnökség közötti külön megállapodás szabályozza. A szakszövetség(ek) a MAVESZ közgyűlése és az adott szakszövetség közgyűlése által jóváhagyott megállapodás alapján, az abban megállapított mértékben a MAVESZ részére szakszövetségi hozzájárulást fizet(nek). A megállapodás(ok) a hozzájárulás mértékének meghatározásánál figyelembe veszi(k) a szakszövetség MAVESZ számára nyújtott szakmai szolgáltatásainak értékét is.

IV.3. A MAVESZ tartozásaiért a saját vagyonával felel.
A tagok a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem felelnek.

IV.4. A MAVESZ tevékenységét éves költségvetés alapján végzi.

 

V. A MAVESZ szervezete

V.1. A MAVESZ szervei:

 • közgyűlés,
 • elnökség,
 • szakbizottságok,
 • titkárság,
 • ellenőrző bizottság,
 • szakszövetségek.

V.2. A közgyűlés

V.2.1. A MAVESZ legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a MAVESZ tagjainak összessége. A közgyűlés a MAVESZ döntést hozó testülete, mely évenként legalább egyszer ülésezik. Az elnök sürgős testületi döntést igénylő kérdésekben rendkívüli közgyűlést hívhat össze. A közgyűlést össze kell hívni az elnökség három tagjának, vagy a tagság 10 %-ának – ok és cél megjelölésével, írásban – tett indítványa alapján is.

V.2.2.1. A közgyűlés helyéről, időpontjáról és az ülés részletes napirendjéről legalább 15 nappal igazolható módon a közgyűlés időpontja előtt értesíteni kell a tagot.

V.2.2.2. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és a MAVESZ szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

V.2.3. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által megválasztott két hitelesítő ír alá.

V.2.4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint a fele (legalább 50% plusz egy fő) jelen van. A határozatképesség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül akkor határozatképes, ha erre a körülményre az V.2.2.1. pont szerint kiküldött meghívóban a figyelmet felhívták.

V.2.5. A közgyűlés határozatait általában – nyílt szavazással – egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni vagy a döntést elvetettnek kell tekinteni.

Az elnökség megválasztása nyílt szavazással történik, de ha a jelenlévők legalább 10 %-a kéri, titkos szavazást kell elrendelni.

V.2.6. A szavazatok legalább 2/3-os többsége szükséges a más szövetséghez, egyesülethez való csatlakozásához, a tag kizárásához. A MAVESZ Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A MAVESZ céljának módosításához és a MAVESZ megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

V.2.7. A közgyűlés a MAVESZ-t érintő valamennyi kérdésben dönthet, de az V.2.6. pontbeli ügyekben csak akkor, ha azokat a napirend részeként meghirdették illetve a Szakszövetség(ek)re vonatkozó döntés előtt, a szakszövetség közgyűlésének  állásfoglalását az adott kérdésben bekérték.

V.2.8. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 • a MAVESZ Alapszabályának jóváhagyása, módosítása;
 • az elnök, az alelnökök, az elnökségi tagok és az igazgató megválasztása, kivéve a szakmai szövetségek elnökeit;
 • az elnökség és a tisztségviselők beszámoltatása és visszahívása;
 • a MAVESZ éves költségvetésének jóváhagyása; ha a költségvetést bármilyen év közben felmerült indokból módosítani kell, arra az Elnökség jogosult, azzal, hogy a módosításokra nézve az Elnökségnek utólagos beszámolási kötelezettsége van a Közgyűlés felé;
 • a MAVESZ éves beszámolójának elfogadása;
 • az igazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlása;
 • az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a MAVESZ saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 • a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és az ellenőrző bizottsági tagok vagy más szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 • az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
 • a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 • a végelszámoló kijelölése;
 • a MAVESZ más szövetséghez, egyesülethez való csatlakozásának és szétválásának kimondása;
 • a tag kizárása;
 • a MAVESZ megszüntetésének kimondása.

V.3. A MAVESZ elnöksége

V.3.1. Az elnökség a közgyűlések közötti időben a MAVESZ irányító testülete, üléseit évente legalább egyszer, illetve szükség szerint tartja. Munkáját saját maga által jóváhagyott ügyrend szerint végzi.

Az elnökség tagja: elnök, alelnökök, szakmai szövetségek elnökei, a szövetség igazgatója és a közgyűlés által megválasztott más elnökségi tagok.

A közgyűlés által közvetlenül választott elnökség létszáma max. 16 fő, amely kibővül a szakmai szövetségek mindenkori elnökeivel, és a szövetség mindenkori igazgatójával.

Az elnökségben legalább 1 fő képviseli a kisebb létszámmal és termelési értékkel rendelkező tagokat.

V.3.2. Az elnökség üléseit igazolható módon az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább 8 nappal korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnökségi ülés vezetője hagy jóvá.

V.3.3. Az elnökség tagjait, köztük alelnökeit a közgyűlés 4 évre választja.

Az elnökség tagjai közül az elnöki tisztséget betöltő személyt e tisztségére a közgyűlés évente választja meg. Személyére az elnökség köteles javaslatot előterjeszteni, de javaslattételi jogával élhet minden rendes, társult és szakszövetségi tag is.

Az elnökség tagjai – az igazgatót kivéve – munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik.

Az elnökségi tagság megszűnik:

 • a) az elnökségi tag elhalálozásával
 • b) a tisztségről való lemondással, amely lemondást az elnökség ülésén be kell jelenteni, jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni.
 • c) a közgyűlés általi visszahívással
 • d) a határozott időre választott elnökség esetén a határozott idő lejártával
 • e) automatikusan megszűnik, ha bármely okból nem tartozik azon gazdasági
  társasághoz, vagy jogutódjához, amelyet megválasztásakor képviselt.

Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

V.3.4. Az elnökség feladatköre

Az elnökség dönt minden olyan lényeges ügyben, amit az Alapszabály nem utal kifejezetten a közgyűlés hatáskörébe, így:

 • ellenőrzi a közgyűlés határozatainak végrehajtását,
 • felügyeli a titkárság tevékenységét,
 • dönt a közgyűlés elé nem utalt fontosabb szakmai, szervezeti és gazdasági kérdésekben, ellenőrzi a döntések végrehajtását,
 • irányítja és felügyeli a MAVESZ gazdálkodását,
 • saját keretei között ad hoc jelleggel bizottságot hozhat létre (etikai, stb.),
 • a beszámolókat előkészíti, az éves költségvetést elkészíti és azokat a közgyűlés elé terjeszti,
 • jogszabály és az alapszabály szerinti szervek megalakítását és a tisztségviselők megválasztatását előkészíti,
 • közgyűlést összehívja, összehívott közgyűlés napirendi pontjait meghatározza, részt vesz a közgyűlésen és választ ad a MAVESZ-al kapcsolatos kérdésekre,
 • nyilvántartja a tagságot,
 • a MAVESZ határozatait, szervezeti okiratait és egyéb könyveit vezeti,
 • a MAVESZ-t érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele,
 • a tag felvételéről dönt,
 • ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály vagy a közgyűlés számára meghatároz.

Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

 • a) a MAVESZ vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 • b) a MAVESZ előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 • c) a MAVESZ céljainak elérése veszélybe került.

V.3.5. A MAVESZ elnöke ellátja a közgyűlés és az elnökség elnöki teendőit is.

V.3.6. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel az elnökségi ügyrendben foglalt szabályozás szerint hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni vagy a döntést elvetettnek kell tekinteni.

V.4. Az elnök feladata

Az elnök

 • önállóan képviseli a MAVESZ-t harmadik személyekkel szemben,
 • az elnökség üléseinek összehívása, a napirend meghatározása,
 • a közgyűlés és az elnökség határozatainak kimondása,
 • mindazon feladatok ellátása, amellyel a közgyűlés és az elnökség megbízza.

Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökségi ügyrendben meghatározottak szerint az alelnökök helyettesítik.

V.5. Szakszövetségek

V.5.1. A MAVESZ szervezetén belül szakmai szervezeti egységként jogi személyiséggel felruházott vagy azzal nem rendelkező szakszövetségek működhetnek saját alapszabályuk szerint.

V.5.2. A szakszövetségek tevékenységüket önállóan – a MAVESZ Alapszabályával összhangban – végzik.

V.5.3. A szakszövetségek irányítása

A szakszövetség munkáját a szakszövetség elnöksége irányítja. Elnökét és tagjait a szakszövetségi tagok vezetői közül választják meg.

V.5.4. A szakszövetségek és a MAVESZ kapcsolata

 • A szakszövetségek működési költségeiket saját tagdíjukból és egyéb forrásokból fedezik. A MAVESZ-szel való pénzügyi együttműködésük feltételeit az Alapszabály IV.2 pontja szerint, illetve külön megállapodásban rögzítik.
 • A szakszövetségek működésével, szervezetével, és megszűnésével kapcsolatos szabályokat a MAVESZ Alapszabályával összhangban a szakszövetségek alapszabályai határozzák meg. A szakszövetségi alapszabályok nem tartalmazhatnak a MAVESZ Alapszabályának ellentmondó elemeket.

V.5.5. Szakszövetségi státus megállapodás alapján is létrejöhet a MAVESZ és az érintett szakmai szövetség között.

V.6. Szakbizottságok

V.6.1. A jelen Alapszabály II. fejezetében meghatározott fontosabb feladatok ellátása céljából szakbizottságok hozhatók létre.

Szakbizottságok létrehozhatók állandó és ad hoc jelleggel is.

V.6.2. A szakbizottságok tagjai: a bizottság elnöke, akit az elnökség választ, a titkárság munkatársa/i/, valamint a tagok és szakszövetségek által a bizottságba delegált munkatársak.

V.6.3. A szakbizottságok maguk alakítják ki tevékenységi körüket és belső működési rendjüket. Munkájukat a szakbizottság elnöke irányítja. Tevékenységükről évente beszámolnak az elnökségnek, illetve azon keresztül a közgyűlésnek.

V.7. A titkárság

V.7.1. A titkárság a MAVESZ döntés-előkészítő, operatív ügyintéző és végrehajtó munkaszervezete, mely folyamatos működést hivatott biztosítani. Élén a közgyűlés által 4 évre megválasztott igazgató áll.

V.7.2. Az elnökség hagyja jóvá a titkárság munkaszervezetét és felügyeli tevékenységét.

V.7.3. A titkárság tevékenysége

A titkárság

 • előkészíti és szervezi a közgyűlés és az elnökség üléseit,
 • a közgyűlés, illetve a testületek megbízása alapján elemzéseket, javaslatokat készít,
 • részt vesz a szakmai szövetségek és szakbizottságok munkájában, koordinálja és segíti azok érdekfeltáró képviseleti tevékenységét,
 • jóváhagyásra előkészíti a MAVESZ éves költségvetését,
 • vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseinek jegyzőkönyvét, nyilvántartja határozataikat,
 • biztosítja a MAVESZ működésének pénzügyi, munkaügyi, gazdasági és jogi feltételeit,
 • ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés, az elnökség, a                    szakszövetségek és a szakbizottságok megbízzák.

V.7.4. Az igazgató

A MAVESZ operatív tevékenységét és a titkárság munkaszervezetét a szövetség igazgatója irányítja.

Feladata:

 • önállóan képviseli a MAVESZ-t harmadik személyekkel szemben,
 • végrehajtja a közgyűlés és a testületek határozatait,
 • irányítja a titkárság munkáját,
 • elkészítteti és jóváhagyásra előterjeszti a titkárság ügyrendjét,
 • munkáltatói jogot gyakorol a titkárság munkatársai tekintetében,
 • a szakszövetségek elnökségével egyetértésben munkáltatói jogot gyakorol a szakszövetségek titkárai és munkatársai tekintetében,
 • teljes felelősséggel szervezi a titkárság gazdálkodását,
 • jóváhagyásra előterjeszti a titkárság éves költségvetését.

V.8. Az ellenőrző bizottság

V.8.1. Az elnökből és két tagból álló ellenőrző bizottságot a közgyűlés választja. A megbízás időtartama 4 év.

V.8.2. Az ellenőrző bizottság feladata a MAVESZ Alapszabály szerinti működésének, gazdálkodásának és a közgyűlés határozatai végrehajtásának ellenőrzése.

V.8.3. Az ellenőrző bizottság tagjait a MAVESZ valamennyi iratába – az irányadó jogszabályok keretei között – betekintési jog illeti meg.
Az ellenőrző bizottság megállapításairól, javaslatairól a közgyűlésen számol be.

 

VI.

VI.1. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelmények, kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

VI.2. A MAVESZ jelenlegi vezető tisztségviselőinek neve és lakcíme:

Elnök:

Klement Tibor- lakcím: 3770 Sajószentpéter, Tizeshonvéd u. 13.

Igazgató:

Budai Iván – lakcím: 2083 Solymár, Hősök utca 15.

Alelnökök:

Dr. Blazsek István Károly – lakcím: 8200 Veszprém, Malomkő u. 1/e.

Horváth Sándor – lakcím: 2834 Tardos, Alkotmány u. 34.

Huff Zsolt – lakcím: 2440 Százhalombatta, Lehel u. 77.

Elnökségi tagok:

Bige Zoltán – lakcím: 4431 Nyíregyháza, Berenát utca 2/a.

Csaszny Márton – lakcím: 1201 Budapest, Alsóteleki u. 46.

Kiss László – lakcím: 3525 Miskolc, Estike u. 1.

Nick Márton – lakcím: 2085 Pilisvörösvár, Piliscsabai u. 29.

Piry László – lakcím: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 21.a. ép. I/3.

Sárosi György – lakcím: 1173 Budapest, 513. utca 20.

Tímár Éva – lakcím: 1138 Budapest, Viza u. 7.

Varga Tamás Tibor – lakcím: 8157 Füle, Jókai M. u. 25.

Ellenőrző Bizottság elnöke és tagok:

Honti Péter Ellenőrző Bizottság elnöke – lakcím: 1124 Budapest, Ormódi u. 15/b.

Szakolczai András Ellenőrző Bizottsági tag – lakcím: 2051 Biatorbágy, Diófa u. 31.

Szikszay Gábor Ellenőrző Bizottsági tag – lakcím: 1105 Budapest, Halom u. 34. III. 13.

 

VII. MAVESZ megszűnése

VII.1. A MAVESZ jogutód nélkül megszűnik, ha

 • a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 • b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 • c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
 • d) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.

VII.2. A MAVESZ jogutód nélkül megszűnik, ha a MAVESZ megvalósította célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg.

VII.3. A MAVESZ megszűnésének kimondásakor az e határozatot hozó közgyűlés döntése alapján a hitelezők követelésének kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a MAVESZ céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

 

VIII. Z á r a d é k

VIII.1. Az eredeti Alapszabályt a MAVESZ alakuló közgyűlése 1990. június 5-én nyílt szavazással egyhangúan elfogadta. Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2015. május 29.-ei közgyűlés nyílt szavazással egyhangúan elfogadta.
A MAVESZ a Fővárosi Bíróságnál történt nyilvántartásba vételétől kezdődően jogi személy.

VIII.2. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

VIII.3. A MAVESZ felett a Fővárosi Főügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.

VIII.4. Az Alapszabály jelen egységes szövege 2015. május 29. napján lép hatályba.

Budapest, 2015. május 29.

 

Klement Tibor s.k.
elnök
Budai Iván s.k.
igazgató

 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. május 29.

dr.Perczel Márta ügyvéd

helyett helyettesítőként eljáró

dr.Gaal Szabolcs ügyvéd s.k.