MAVESZ Alapszabály

printer

A L A P S Z A B Á L Y

az ülés tartása nélküli írásbeli szavazással, 2022. november 18-án történt alapszabály-módosítást elhatározó 2022. november 18-i 1/2022. (11.18.) számú határozattal módosított, egységes szöveg

 

A magyar vegyipar jelen Alapszabály mellékletében felsorolt vállalatai attól a szándéktól indíttatva, hogy együttes fellépésükkel elősegítsék a Magyarországon vegyipari tevékenységet folytató vállalkozások fejlődését, érdekeik védelmét és érvényesítését, ezáltal a magyar vegyipar fejlődését, kinyilvánítják elhatározásukat a

MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG

megalakítására.

 

I.

Általános rendelkezések

I.1.       A Magyar Vegyipari Szövetség (továbbiakban: MAVESZ) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő, elsősorban szakmai-gazdasági érdekképviseletet ellátó országos szervezet.

I.2.       A MAVESZ önálló jogi személy, mely a Közgyűlés által megállapított jelen Alapszabályban rögzítettek szerint működik.

I.3.       A Szövetség adatai:

            Neve:                                Magyar Vegyipari Szövetség

            Rövidített elnevezés:    MAVESZ

            Székhelye:                      1138 Budapest, Madarász Viktor utca 49.

            Működési területe:       Magyarország

            Honlap címe:                 www.mavesz.hu

 

II.

A MAVESZ célja és feladata

II.1.     A MAVESZ a Magyarországon – a statisztikai rendszer korlátai nélkül értelmezett – vegyipari tevékenységet folytató vállalkozások szakmai érdekeit képviseli, ellátja a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és külföldi fejlesztési, termelési, kereskedelmi és gazdasági folyamatokat, és ezek alapján szakmai információkat nyújt a tagoknak.

II.2.     Kezdeményezi, koordinálja, szervezi az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek.

            Kiemelt képviseleti funkciók és részterületek:

 • a szakmai érdekek képviselete a jogalkotásban (országgyűlési bizottságok, stb.),
 • szakmai érdekek képviselete hatóságként működő szervezeteknél,
 • ágazati munkáltatói érdekképviselet,
 • a vegyipar nemzetközi szakmai képviselete,
 • a vegyipar általános és a MAVESZ tagvállalatainak speciális érdekeit segítő információs rendszerek működtetése, rendszeresen megjelenő tájékoztatók kiadása, szemináriumok és konferenciák szervezése,
 • a vegyipar környezetvédelmi, biztonsági, és munkaegészségügyi tevékenységének koordinálása és az ehhez kapcsolódó társadalmi megítélés alakítása,
 • a vegyipar általános kereskedelem-politikai érdekeinek képviselete,
 • a vegyipar általános társadalmi megítélésének javítása, kapcsolattartás a tömegkommunikációs szervezetekkel.

II.3.     A MAVESZ – céljai megvalósítása érdekében – azzal közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet is folytathat, mely a KSH Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR) szerint az alábbiakra terjed ki:

            –     TESZOR 63.11.11. Adatfeldolgozás

            –     TESZOR 63.99.10. Egyéb máshova nem sorolt információs szolgáltatás

            –     TESZOR 68.20.12. Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

            –     TESZOR 70.22.15. Termelésszervezési tanácsadás

            –     TESZOR 70.22.30. Egyéb üzletviteli tanácsadás

            –     TESZOR 71.12.11. Mérnöki tanácsadás

            –     TESZOR 71.12.17. Ipari gyártással kapcsolatos mérnöki szolgáltatás

            –     TESZOR 71.20.19. Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés

            –     TESZOR 73.12.13. Reklámfelület értékesítése az interneten díjazásért vagy

                                            szerződéses alapon

            -TESZOR 73.12.19. Reklámfelület értékesítése egyéb helyen díjazásért vagy

                                szerződéses alapon

           -TESZOR 74.90.13. Környezetvédelmi tanácsadás

           -TESZOR 74.90.19. Egyéb máshova nem sorolt tudományos, műszaki

                                tanácsadás

           -TESZOR 82.11.10. Összetett adminisztratív szolgáltatás

           -TESZOR 85.59.19. Egyéb máshova nem sorolt oktatás

 

III.

A MAVESZ tagjai, tagok jogai és kötelezettségei,

a tagság megszűnése

III.1.    A tagok jogállásuk szerint lehetnek:

 • rendes tagok,
 • társult tagok,
 • pártoló tagok,
 • szakszövetségi tagok.

A MAVESZ rendes tagja lehet minden, Magyarországon vegyipari termelő tevékenységet folytató vállalkozás, amely tevékenységét belföldi székhellyel végzi, a MAVESZ Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja és a tagdíj fizetését vállalja.

 A MAVESZ társult tagja lehet minden, a vegyiparral kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozás, intézet, egyesület, amely tevékenységét belföldi székhellyel végzi, a MAVESZ Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja és a tagdíj fizetését vállalja.

A MAVESZ pártoló tagja lehet minden vegyiparral kapcsolatos tevékenységet folytató belföldi vagy külföldi székhelyű gazdálkodó szerv, intézet, egyesület, amely egy külön megállapodásban vállal kötelezettséget és ennek alapján kap szolgáltatásokat a megállapodás szerint megfizetett pártolói hozzájárulás ellenértékeként.

A pártoló tagnak nincs szavazati joga, tisztségre nem választható és nem választhat tisztséget.

Költségvetési szerv pártoló tag nem lehet.

A MAVESZ szakszövetségi tagja lehet minden belföldi székhelyű, a vegyipar valamely szakágazatában működő szakmai szövetség, amely a MAVESZ Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja.

A tagsági viszony az elnökség által történő elfogadással keletkezik.

III.2.    A tagok belépése és kilépése a MAVESZ-be illetve a MAVESZ-ből önkéntes.

III.3.    A tagok jogai

 • A tagok jogosultak a MAVESZ tevékenységeiben részt venni.
 • A tagok tagsági jogaikat képviselőik útján gyakorolhatják. Bármely rendes és társult tag választhat és választható tisztségre a bejegyzett képviselője útján, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
 • A közgyűlésen a rendes tagokat és a szakszövetségeket 1-1 szavazat, a társult tagokat 0,5 szavazat illeti meg. Szavazati jogát érvényesen az a képviselő gyakorolhatja, aki a Szövetség tagjának bíróságon bejegyzett képviselője vagy a képviselő írásbeli meghatalmazásával rendelkező képviselője, aki a közgyűlésen személyesen megjelenik és aláírja a jelenléti ívet.
 • A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a MAVESZ munkájában.
 • A rendes, társult és szakszövetségi tagok jogosultak:
 • a közgyűlés és az elnökségi ülés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
 • a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,
 • a MAVESZ tevékenységébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást kérni, beleértve a szakszövetségek szakmai munkáját is,
 • a MAVESZ szolgáltatásait igénybe venni.
 • A rendes és társult tagok jogosultak:
 • megválasztásuk esetén a MAVESZ testületeiben tisztséget viselni,
 • a közgyűlésen tisztségviselők visszahívását kezdeményezni,
 • bármely rendes tag jogosult a Szövetség szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt – a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben – pert indítani.

III.4.    A tagok kötelezettségei

            A Szövetség tagja köteles 

 • a MAVESZ Alapszabályát és határozatait megtartani, az ott meghatározott tagi kötelezettségeket teljesíteni,
 • nem veszélyeztetheti a MAVESZ céljának megvalósítását és a MAVESZ tevékenységét,
 • az Alapszabály IV.2. pontjában meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségnek eleget tenni,
 • a választott tisztségből adódó feladatokat ellátni.

III.5.    A tagság megszűnése

 • A tagság megszűnik a MAVESZ megszűnésével, amelyről csak a közgyűlés dönthet.
 • A szakszövetségi tagság megszűnik a jogviszonyt létrehozó szakszövetség megszűnésével, a tagsági jogviszony MAVESZ általi felmondásával, a szakszövetség MAVESZ-ből való kilépésével, vagy kizárásával.
 • A tagság automatikusan megszűnik a tag jogutód nélküli megszűnésekor.
 • A tagság megszűnik kilépéssel. A tagsági jogviszony tag általi megszüntetésének időpontja a tag kilépő nyilatkozatának a beérkezési dátuma.
 • A tagság megszűnik a MAVESZ általi írásbeli felmondással, 30 napos határidővel, amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabályban rögzített feltételeknek. A felmondásról a MAVESZ közgyűlése dönt.
 • A tagság megszűnhet kizárás útján. A kizárni kívánt tagot a közgyűlés köteles meghallgatni és biztosítani kell számára a védekezés lehetőségét, a kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. Ki lehet zárni azt a tagot, amely a MAVESZ érdekeit veszélyezteti, vagy jogszabályt, az Alapszabályt vagy közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten megszegi. A tagok kizárása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A MAVESZ közgyűlése szakszövetségi tag kizárásáról a szakszövetségi közgyűlés előzetes állásfoglalásának megismerése után dönt. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közgyűlést követő 30 napon belül a Szövetség székhelye szerinti bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

 

IV.

A MAVESZ gazdálkodása

IV.1.    A MAVESZ vagyona a tagok által fizetett tagdíjakból és egyéb bevételeiből képződik.

A tagok által a MAVESZ részére fizetendő tagdíj mértéke a rendes közgyűlés által jóváhagyott Tagdíjfizetési Szabályzatban foglaltak alapján kerül meghatározásra, mely az Alapszabály mellékletét képezi.

A tagdíj rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

A tagdíjfizetési kötelezettséget két részletben, tárgyév február 15.-ig és augusztus 15.-ig, belépő tag esetében a tagfelvételtől számított 30 napon belül kell teljesíteni átutalással.

IV.2.    A rendes tagok és társult tagok tagdíjának mértékét a közgyűlés határozza meg. A pártoló tagok hozzájárulásának mértékét a tag és az elnökség közötti külön megállapodás szabályozza.

 A szakszövetség(ek) a MAVESZ közgyűlése és az adott szakszövetség közgyűlése által jóváhagyott megállapodás alapján, az abban megállapított mértékben a MAVESZ részére szakszövetségi hozzájárulást fizet(nek). A megállapodás(ok) a hozzájárulás mértékének meghatározásánál figyelembe veszi(k) a szakszövetség MAVESZ számára nyújtott szakmai szolgáltatásainak értékét is.

IV.3.    A MAVESZ tartozásaiért a saját vagyonával felel.
            A tagok a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem felelnek.

IV.4.    A MAVESZ tevékenységét éves költségvetés alapján végzi.

 

V.

A MAVESZ szervezete

V.1.     A MAVESZ szervei:

 • közgyűlés,
 • elnökség,
 • szakbizottságok,
 • titkárság,
 • ellenőrző bizottság,
 • szakszövetségek,
 • önálló jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységek.

V.2.     A közgyűlés

V.2.1.  A MAVESZ legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a MAVESZ tagjainak összessége. A közgyűlés a MAVESZ döntést hozó testülete, mely évenként legalább egyszer ülésezik. Az elnök sürgős testületi döntést igénylő kérdésekben rendkívüli közgyűlést hívhat össze. A közgyűlést össze kell hívni az elnökség három tagjának, vagy a tagság 10 %-ának – ok és cél megjelölésével, írásban – tett indítványa alapján is.

V.2.2. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

V.2.2.1. A közgyűlés helyéről, időpontjáról és az ülés részletes napirendjéről legalább 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt, igazolható módon – meghívó útján – értesíteni kell a tagot.

A meghívónak az általános tartalmi elemein túl tartalmaznia kell a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást.

A közgyűlést a Szövetség székhelyétől eltérő helyszínre is össze lehet hívni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az elnökség a tagnak – kérelmére – köteles felvilágosítást adni.

V.2.2.2. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és a MAVESZ szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

 A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

V.2.2.3. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább ¾-e jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

V.2.2.4. A szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább ¾-e jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

V.2.3.  A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az Alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által megválasztott két hitelesítő ír alá.

A közgyűlésen felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 1. a) az egyesület nevét és székhelyét;
 2. b) a közgyűlés helyét és idejét;
 3. c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
 4. d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 5. e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az elnökségtől.

V.2.4.  A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint a fele (legalább 50% plusz egy fő) jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképesség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül akkor határozatképes, ha erre a körülményre az V.2.2.1. pont szerint kiküldött meghívóban a figyelmet felhívták, és azt az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra hívják össze.

V.2.5.  A közgyűlés határozatait általában – nyílt szavazással – egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni vagy a döntést elvetettnek kell tekinteni.

Az elnökség megválasztása nyílt szavazással történik, de ha a jelenlévők legalább 10 %-a kéri, titkos szavazást kell elrendelni.

V.2.6.  A szavazatok legalább 2/3-os többsége szükséges a tag kizárásához. A Szövetség más szövetséghez, egyesülethez való csatlakozásához és szétválásához a közgyűlés ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A MAVESZ Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A MAVESZ céljának módosításához és a MAVESZ megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

V.2.7.  A közgyűlés a MAVESZ-t érintő valamennyi kérdésben dönthet, de az V.2.6. pontbeli ügyekben csak akkor, ha azokat a napirend részeként meghirdették, illetve a Szakszövetség(ek)re vonatkozó döntés előtt, a szakszövetség közgyűlésének  állásfoglalását az adott kérdésben bekérték.

V.2.8.  Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 • a MAVESZ Alapszabályának jóváhagyása, módosítása;

A jelen Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utalja az alábbiakat:

 • az elnök, az alelnökök, az elnökségi tagok és az igazgató megválasztása, kivéve a szakmai szövetségek elnökeit;
 • az elnökség és a tisztségviselők beszámoltatása és visszahívása;
 • a MAVESZ éves költségvetésének jóváhagyása; ha a költségvetést bármilyen év közben felmerült indokból módosítani kell, arra az Elnökség jogosult, azzal, hogy a módosításokra nézve az Elnökségnek utólagos beszámolási kötelezettsége van a Közgyűlés felé;
 • a MAVESZ éves beszámolójának elfogadása;
 • az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a MAVESZ saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 • a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és az ellenőrző bizottsági tagok vagy más szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 • az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása,
 • a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 • a végelszámoló kijelölése;
 • a MAVESZ más szövetséghez, egyesülethez való csatlakozásának és szétválásának kimondása;
 • a tag kizárása;
 • a MAVESZ megszüntetésének kimondása.

V.2.9. A közgyűlési döntések írásbeli határozathozatal útján is meghozhatóak az alábbi rendelkezések betartásával.

V.2.9.1. Határozathozatal nem közvetlen személyes jelenléttel:

A Ptk. 3:74. § (2) bekezdése alapján a tagok a közgyűlést jogosultak olyan módon is megtartani, hogy a közgyűlésen közvetlen személyes jelenlétük helyett, a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt.

A közgyűlés megtartásának ezen módját a közgyűlési meghívóban fel kell tüntetni, melynek során:

a) meg kell határozni az igénybe vehető, a tagok azonosítását, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat, és

b) ha az elnökség a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját.

A közgyűlés ilyen módon történő megtartása (a továbbiakban: konferencia-közgyűlés) esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, beazonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt.

A konferencia-közgyűlést – amennyiben lehetséges – a résztvevők hangjának és képmásának az arra alkalmas hang- és képtovábbító, illetve hang- és képfelvevő hírközlési eszközzel történő egyidejű, élő közvetítésével (pl. videotelefon, webkamera) kell megtartani.

Amennyiben a résztvevők képmásának közvetítésére nincs lehetőség, úgy a konferencia-közgyűlés a résztvevők hangjának az arra alkalmas hangtovábbító, illetve -felvevő hírközlési eszközzel történő élő közvetítésével (pl. kihangosított telefonos konferenciabeszélgetéssel) is megtartható.

Ha a közgyűlés összehívására a konferencia-közgyűlés szabályai szerint kerül sor, úgy a tagok szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a tagoknak, akik a közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább 3 (három) nappal a közgyűlés napja előtt írásban be kell jelenteniük az elnöknek. Azokat a tagokat, akik e szándékukról az elnököt határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. A felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök aláírásával hitelesít.

A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok, tagi képviselők személy-azonosságát, képviseleti jogosultságát az elnök, a konferencia-közgyűlés megnyitása előtt azonosítja és ellenőrzi, a közvetített képmás, illetve hang alapján. A közgyűlésen nem személyesen résztvevő tagok, tagi képviselők személyazonossága, képviseleti jogosultsága ellenőrzésének megtörténtét a közgyűlésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével adják le szavazatukat. A szavazás eredményét az elnök állapítja meg. A szavazás eredményének megállapítását a közgyűlésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok az őket megillető felszólalási és javaslattételi jogukat elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével gyakorolják.

V.2.9.2. A tagok határozathozatalára ülés tartása nélkül:

A tagok határozathozatalára ülés tartása nélkül is sor kerülhet, a következők szerint.

Az ülés tartása nélkül történő határozathozatalt az elnök a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább 8 (nyolc) napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnök részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk.-nak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlés ülését az elnöknek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) napon belül – az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

A tagok a Szövetséggel kapcsolatos jognyilatkozataikat, így a szavatokat elektronikus üzenetben (e-mail) is közölhetik. A tagnak a jognyilatkozatát minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírnia.

V.3.     A MAVESZ elnöksége

V.3.1.  Az elnökség a közgyűlések közötti időben a MAVESZ irányító testülete, üléseit évente legalább egyszer, illetve szükség szerint tartja. Munkáját saját maga által jóváhagyott ügyrend szerint végzi.

 Az elnökség tagja: elnök, alelnökök, szakmai szövetségek elnökei, a szövetség igazgatója és a közgyűlés által megválasztott más elnökségi tagok.

 A közgyűlés által közvetlenül választott elnökség létszáma maximum 16 fő, amely kibővül a szakmai szövetségek mindenkori elnökeivel és a szövetség mindenkori igazgatójával.

Az elnökségben legalább 1 fő képviseli a kisebb létszámmal és termelési értékkel rendelkező tagokat.

V.3.2.  Az elnökség üléseit igazolható módon az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább 8 nappal korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnökségi ülés vezetője hagy jóvá.

V.3.3.  Az elnökség tagjait, köztük alelnökeit a közgyűlés 4 évre választja.

Az elnökség tagjai közül az elnöki tisztséget betöltő személyt e tisztségére a közgyűlés 4 (négy) évente választja meg. Személyére az elnökség köteles javaslatot előterjeszteni, de javaslattételi jogával élhet minden rendes, társult és szakszövetségi tag is.

Az elnökség tagjai – az igazgatót kivéve – munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik.

Az elnökségi tagság megszűnik:

a) az elnökségi tag elhalálozásával,

b) a tisztségről való lemondással, amely lemondást az elnökség ülésén be kell jelenteni, jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni,

c) a közgyűlés általi visszahívással,

d) a határozott időre választott elnökség esetén a határozott idő lejártával,

e) automatikusan megszűnik, ha bármely okból nem tartozik azon gazdasági  társasághoz, vagy jogutódjához, amelyet megválasztásakor képviselt,

f) az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

g) az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

 

V.3.4.  Az elnökség feladatköre

Az elnökség dönt minden olyan lényeges ügyben, amit az Alapszabály nem utal kifejezetten a közgyűlés hatáskörébe, így:

 • az igazgató feletti munkáltatói jogkör gyakorlása,
 • ellenőrzi a közgyűlés határozatainak végrehajtását,
 • felügyeli a titkárság tevékenységét,
 • dönt a közgyűlés elé nem utalt fontosabb szakmai, szervezeti és gazdasági kérdésekben, ellenőrzi a döntések végrehajtását,
 • irányítja és felügyeli a MAVESZ gazdálkodását,
 • saját keretei között ad hoc jelleggel bizottságot hozhat létre (etikai, stb.),
 • a beszámolókat előkészíti, az éves költségvetést elkészíti és azokat a közgyűlés elé terjeszti,
 • jogszabály és az Alapszabály szerinti szervek megalakítását és a tisztségviselők megválasztatását előkészíti,
 • közgyűlést összehívja, összehívott közgyűlés napirendi pontjait meghatározza, részt vesz a közgyűlésen és választ ad a MAVESZ-al kapcsolatos kérdésekre,
 • nyilvántartja a tagságot,
 • a MAVESZ határozatait, szervezeti okiratait és egyéb könyveit vezeti,
 • a MAVESZ-t érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele,
 • a tag felvételéről dönt,
 • ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály vagy a közgyűlés számára meghatároz.

Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) a MAVESZ vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) a MAVESZ előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) a MAVESZ céljainak elérése veszélybe került.

V.3.5.  A MAVESZ elnöke ellátja a közgyűlés és az elnökség elnöki teendőit is.

V.3.6.  Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel az elnökségi ügyrendben foglalt szabályozás szerint hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni vagy a döntést elvetettnek kell tekinteni.

V.3.7. Az elnökség szavazhat elektronikus úton is, e-mailben. Ehhez az szükséges, hogy az elnökség tagjai személyenként egy darab email-címet közöljenek az igazgatóval, ahol az elnökség tagjai elérhetőek. Az igazgató ezeket az email-címeket nyilvántartja. A szavazásra feltett kérdést ezekre az email-címekre a Szövetség igazolhatóan megküldi, a megküldött kérdés fogadásáról az elnökség tagjai visszaigazoló e-mailt küldenek legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül. Az e-mailes szavazás határozatképességéhez az szükséges, hogy az elnökség tagjainak több mint fele visszaküldje a visszaigazoló e-mailt. Az e-mailes szavazatok leadására ezt követően legalább 3 (három) munkanapot kell biztosítani. A szavazatot le nem adók úgy minősülnek, mint akik tartózkodnak. Egyebekben az elnökség e-mailes szavazás során is határozatait egyszerű többséggel hozza.

V.4.     Az elnök feladata

Az elnök

 • önállóan képviseli a MAVESZ-t harmadik személyekkel szemben,
 • az elnökség üléseinek összehívása, a napirend meghatározása,
 • a közgyűlés és az elnökség határozatainak kimondása,
 • mindazon feladatok ellátása, amellyel a közgyűlés és az elnökség megbízza.

Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökségi ügyrendben meghatározottak szerint az alelnökök helyettesítik.

V.5.     Szakszövetségek

V.5.1.  A MAVESZ szervezetén belül szakmai szervezeti egységként jogi személyiséggel felruházott vagy azzal nem rendelkező szakszövetségek működhetnek saját alapszabályuk szerint.

V.5.2.  A szakszövetségek tevékenységüket önállóan – a MAVESZ Alapszabályával összhangban – végzik.

V.5.3.  A szakszövetségek irányítása

A szakszövetség munkáját a szakszövetség elnöksége irányítja. Elnökét és tagjait a szakszövetségi tagok vezetői közül választják meg.

V.5.4.  A szakszövetségek és a MAVESZ kapcsolata

 • A szakszövetségek működési költségeiket saját tagdíjukból és egyéb forrásokból fedezik. A MAVESZ-szel való pénzügyi együttműködésük feltételeit az Alapszabály IV.2 pontja szerint, illetve külön megállapodásban rögzítik.
 • A szakszövetségek működésével, szervezetével, és megszűnésével kapcsolatos szabályokat a MAVESZ Alapszabályával összhangban a szakszövetségek alapszabályai határozzák meg. A szakszövetségi alapszabályok nem tartalmazhatnak a MAVESZ Alapszabályának ellentmondó elemeket.

V.5.5. Szakszövetségi státus megállapodás alapján is létrejöhet a MAVESZ és az érintett szakmai szövetség között.

V.6.     Szakbizottságok

V.6.1.  A jelen Alapszabály II. fejezetében meghatározott fontosabb feladatok ellátása céljából szakbizottságok hozhatók létre.

Szakbizottságok létrehozhatók állandó és ad hoc jelleggel is.

V.6.2.  A szakbizottságok tagjai: a bizottság elnöke, akit az elnökség választ, a titkárság munkatársa/i/, valamint a tagok és szakszövetségek által a bizottságba delegált munkatársak.

V.6.3.  A szakbizottságok maguk alakítják ki tevékenységi körüket és belső működési rendjüket. Munkájukat a szakbizottság elnöke irányítja. Tevékenységükről évente beszámolnak az elnökségnek, illetve azon keresztül a közgyűlésnek.

V.7.     A titkárság

V.7.1.  A titkárság a MAVESZ döntés-előkészítő, operatív ügyintéző és végrehajtó munkaszervezete, mely folyamatos működést hivatott biztosítani. Élén a közgyűlés által 4 évre megválasztott igazgató áll.

V.7.2.  Az elnökség hagyja jóvá a titkárság munkaszervezetét és felügyeli tevékenységét.

V.7.3.  A titkárság tevékenysége

A titkárság

 • előkészíti és szervezi a közgyűlés és az elnökség üléseit,
 • a közgyűlés, illetve a testületek megbízása alapján elemzéseket, javaslatokat készít,
 • részt vesz a szakmai szövetségek és szakbizottságok munkájában, koordinálja és segíti azok érdekfeltáró képviseleti tevékenységét,
 • jóváhagyásra előkészíti a MAVESZ éves költségvetését,
 • vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseinek jegyzőkönyvét, nyilvántartja határozataikat,
 • biztosítja a MAVESZ működésének pénzügyi, munkaügyi, gazdasági és jogi feltételeit,
 • ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés, az elnökség, a szakszövetségek és a szakbizottságok megbízzák.

V.7.4.  Az igazgató                  

A MAVESZ operatív tevékenységét és a titkárság munkaszervezetét a szövetség igazgatója irányítja.

Feladata:

 • önállóan képviseli a MAVESZ-t harmadik személyekkel szemben,
 • végrehajtja a közgyűlés és a testületek határozatait,
 • irányítja a titkárság munkáját,
 • elkészítteti és jóváhagyásra előterjeszti a titkárság ügyrendjét,
 • munkáltatói jogot gyakorol a titkárság munkatársai tekintetében,
 • a szakszövetségek elnökségével egyetértésben munkáltatói jogot gyakorol a szakszövetségek titkárai és munkatársai tekintetében,
 • teljes felelősséggel szervezi a titkárság gazdálkodását,
 • jóváhagyásra előterjeszti a titkárság éves költségvetését.

V.8.     Az ellenőrző bizottság

V.8.1.  Az elnökből és két tagból álló ellenőrző bizottságot a közgyűlés választja. A megbízás időtartama 4 év.

V.8.2.  Az ellenőrző bizottság feladata a MAVESZ Alapszabály szerinti működésének, gazdálkodásának és a közgyűlés határozatai végrehajtásának ellenőrzése.

V.8.3.  Az ellenőrző bizottság tagjait a MAVESZ valamennyi iratába – az irányadó jogszabályok keretei között – betekintési jog illeti meg.

Az ellenőrző bizottság megállapításairól, javaslatairól a közgyűlésen számol be.

V.8.4. Az ellenőrző bizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A bizottság tagjai az elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

V.8.5. Az ellenőrző bizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni.

V.8.6. Az ellenőrző bizottság a MAVESZ irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a MAVESZ munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a MAVESZ bankszámláját, pénztárát, értékpapírállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

V.8.7. Az ellenőrző bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

V.9. Önálló jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységek

V.9.1. Szervezeti egység neve: Műanyag-Csőgyártók Szövetsége

            Székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 49.

V.9.1.1. A Műanyag-Csőgyártók Szövetsége (MCsSz) a Magyar Vegyipari Szövetség önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, származtatott jogi személy.

V.9.1.2. A Műanyag-Csőgyártók Szövetsége önálló gazdálkodásra jogosult, önálló bankszámlával és adószámmal rendelkezik, elkülönült, saját vagyonnal rendelkezik, gazdálkodását azonban a Magyar Vegyipari Szövetség Ellenőrző Bizottsága ellenőrizheti.

V.9.1.3. A Műanyag-Csőgyártók Szövetsége saját nevében támogatási és egyéb szerződéseket köthet, és az ebből származó bevételekkel maga rendelkezik.

V.9.1.4. A Műanyag-Csőgyártók Szövetsége saját Alapszabállyal rendelkezik, és az abban meghatározott szervezeti rendben működik, látja el feladatait.

V.9.1.5.  A Műanyag-Csőgyártók Szövetsége önálló szervezete:

            – közgyűlés

            – elnök

            – elnökség

            – szakbizottságok

            – titkár

V.9.1.6.  A Műanyag-Csőgyártók Szövetsége ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség, míg képviselői: elnök és titkár.

VI.

VI.1.  A vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelmények, kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

VI.2.   A MAVESZ vezető tisztségviselői:

Elnök:

Marton Zsombor Ádám

Igazgató:

Szabó Csaba István 

 

Alelnökök:

Bige Zoltán József

Klement Tibor 

Németh Gábor

Varga Tamás Tibor 

 

Elnökségi tagok:

Csaszny Márton 

Kiss László 

Nick Márton 

Sárosi György 

Dr. Szalay László 

Szőke Pál

 

Ellenőrző Bizottság elnöke és tagok:

Honti Péter György, Ellenőrző Bizottság elnöke 

Szakolczai András, Ellenőrző Bizottság tagja 

Szikszay Gábor, Ellenőrző Bizottság tagja 

 

VII.

MAVESZ megszűnése

VII.1.  A MAVESZ megszűnésére a Ptk. Harmadik könyv I. rész V. cím XIV. fejezetében foglalt 3:48. §, valamint a Harmadik könyv II. rész IX. cím alatt található 3:83-86.§- okban foglalt rendelkezések irányadóak.

  

VIII.

 Z á r a d é k

VIII.1.   Az eredeti Alapszabályt a MAVESZ alakuló közgyűlése 1990. június 5-én nyílt szavazással egyhangúan elfogadta. Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a tagság 2022. november 18. napján zárult, ülés tartása nélküli írásbeli szavazással egyhangúan elfogadta.

A MAVESZ a Fővárosi Bíróságnál történt nyilvántartásba vételétől kezdődően jogi személy.

 VIII.2.   Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

VIII.3.   A MAVESZ felett törvényességi felügyeletet a jogi személyt nyilvántartó Fővárosi Törvényszék, a törvényességi ellenőrzést a Fővárosi Főügyészség látja el.

VIII.4.   Az Alapszabály jelen egységes szövege 2022. november 18. napján lép hatályba.

 

Budapest, 2022. november 18.

 

                                                           Szabó Csaba István  s.k.

                                                                        igazgató

 

 A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján alulírott jogi képviselő igazolom, egyben tanúsítom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

 Ellenjegyzem:

 

 dr. Perczel Márta s.k.

ügyvéd

Budapest, 2022. november 21.

Kamarai azonosító szám: 36067055